ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 11.03.2020 №211 "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2"

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ СOVID-19

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЩОДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ З ООП В ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25

Організація протиепідемічних заходів у за­кладах дошкільної освіти здійснюється від­повідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”, наказу Мініс­терства охорони здоров’я України та Міністер­ства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року №298/227 “Про затвердження Інструкції з орга­нізації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” та з урахуванням цих тимчасових ре­комендацій, спрямованих на запобігання усклад­ненню епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Засновники/суб’єкти господарювання повин­ні здійснювати оцінку ризиків щодо спромож­ності закладу забезпечити належне виконання цих рекомендацій, у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-техніч­ного забезпечення, та враховувати їх при прий­нятті рішень щодо відновлення роботи в умовах карантину.

1. Перед початком зміни проводиться темпе­ратурний скринінг усім працівникам закладу дошкільної освіти.

Працівники, в яких при проведен­ні температурного скринінгу вияв­лено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворю­вань, не допускаються до виконання обов’язків.

При вимірюванні температури тіла контактним методом необхідно за­безпечити обов’язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термоме­трія, після кожного його використан­ня, згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

2. Температурний скринінг ді­тей проводять при вході (почат­ковий) у заклад та кожні 4 години

(поточний) з занесенням показників у відповід­ний журнал довільної форми.

Діти, в яких виявлено температуру тіла по­над 37,2°С або ознаки респіраторних захворю­вань, ізолюються з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. При ізоляції важливо не допустити тривожних відчуттів у ди­тини та враховувати її психологічний стан.

3. Ранкове приймання дитини до закладу дошкільної освіти та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на території закладу за межами його будівлі (за несприят­ливих погодних умов — на вході до приміщення). Батьки або особи, які їх замінюють, повинні одягати респіратор або захисну маску так, щоб були покриті ніс та рот.

4. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептика­ми з концентрацією активно діючої речовини по­над 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

Використання антисептиків повинно відбу­ватись виключно під контролем працівників за­кладу. Самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків повинен бути обмеженим.

5. Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, навчання обробки рук антисептиком, миття рук, навчання правил ети­кету кашлю тощо), проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників за­кладу.

6. На період карантину забороняється:

♦ використання багаторазових (тканинних) руш­ників;

♦ використання м’яких (м’яконабивних) ігра­шок;

♦ використання килимів з довгим ворсом;

♦ перебування у вуличному взутті (без змінно­го) всередині приміщень;

♦ проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвіду­вачів);

♦ проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно).

7. На період карантину рекомендується:

♦ розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання/ змішування груп;

♦ обмежити кількість дітей у групах, виходячи з можливості забезпечення належних проти­епідемічних умов та контролю за їх дотри­манням;

♦ проводити додаткові ігри та вправи, які б до­носили до дітей важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанці-ювання;

♦ надавати пріоритет активностям, що прово­дяться на відкритому повітрі;

♦ переформатувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанцію- вання;

♦ обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

♦ обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентаря;

♦ забезпечити процес організації харчування, що дає змогу мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно або одночасно пере­бувають за одним столом.

8. Суб’єкт господарської діяльності/засновник повинен забезпечити:

♦ працівників п’ятиденним запасом засобів ін­дивідуального захисту та дезінфікуючих за­собів і організувати контроль за їх викорис­танням;

♦ навчання працівників правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації та контроль за дотриманням цих правил;

♦ наявність рідкого мила та паперових рушни­ків у санвузлах;

♦ інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закла­ду, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в мережі інтернет і соці­альних мережах;

♦ дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години, та відразу після закінчення занять;

♦ вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (наприкінці зміни) засобів:

♦ провітрювання приміщень протягом не мен­ше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;

♦ централізований збір використаних засо­бів індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з криш­ками та одноразовими поліетиленовими па­кетами з подальшою утилізацією;

♦ недоступність контейнерів (урн) для вико­ристаних ЗІЗ, запасів дезінфікуючих засобів та засобів для прибирання для дітей;

♦ тимчасове відсторонення від роботи осіб

3 групи ризику, визначених відповідно до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба (СОVID-19)”, затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722.

9. Працівники повинні:

♦ регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисепти­ками не рідше, ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, викорис­тання туалету, прибирання, обслуговуван­ня тощо;

♦ утримуватись від контактів з особами, які ма­ють симптоми респіраторних захворювань — кашель, лихоманку, ломоту в тілі тощо;

♦ самоізолюватись у разі виникнення симпто­мів респіраторних захворювань.

/Files/images/koronavrus/Untitled.FR123 - 0001.jpg

/Files/images/koronavrus/Untitled.FR12 - 0005.jpg

/Files/images/koronavrus/bezpeka/Untitled.FR12 - 0004.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 771

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.