/Files/photogallery/IMG_6379 — копия — копия.JPG

Сьогодні комунальний заклад “Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 “Незабудка” Шосткинської міської ради Сумської області комбінованого типу є правонаступником всіх прав та обов’язків Дитячого садка-ясел № 30 на підставі рішення Шосткинської міської ради ХХ сесії ХХІV скликання від 23.07.2004 р. “Про реорганізацію комунальних закладів освіти міста та затвердження статутів цих закладів...”

Проектна потужність закладу – 280 місць, ліцензійний обсяг - 195 дітей, відвідує дитячий садок 129 дітей. Функціонує 8 груп: в тому числі, одна група для дітей раннього віку, одна група для дітей з вадами мови, група з вивченням англійської мови, одна інклюзивна група, інші групи загального розвитку.

Режим роботи ЗДО

Заклад працює 5 днів на тиждень; 8 груп – з 10,5 годинним режимом перебування дітей. 1 група раннього віку, 1 група з вадами мовлення, 1 інклюзивна група, 1 група з вивченням англійської мови, 4 групи загального розвитку.

В закладі створені всі умови для виховання та розвитку дітей з вадами мовлення та дітей з особливими освітніми потребами..

Режим роботи закладу з 8.00 до 17.00 години.

Графік прийому директора ЗДО

- вівторок з 11.00 до 14.00 год.;

- середа з 12.00 до 15.00 год.;

- четвер з 12.00 до 16.00 год.

Пріоритетними напрямками освітньо-виховної роботи в закладі є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволен­ня потреб батьків у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розу­мового і духовного розвитку;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- формування мовленнєвої компетентності з позиції створення безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою;

- надання практичної та теоретичної допомоги родинам у справі виховання та на­вчання дітей дошкільного віку.

Структура та органи управління ЗДО

Виконуюча обов'язки завідуючої, 2 керівники музичні, 14 вихователів, вчитель-логопед.

Освітній рівень педагогів

З вищою освітою - 13 осіб.

З середньою спеціальною освітою - 5 осіб.

Кваліфікаційний рівень педагогів

- “Спеціаліст вищої категорії" - 3 особи;

- „Спеціаліст І-ої категорії" - 4 особи;

- „Спеціаліст ІІ-ої категорії" - 4 особи;

- „Спеціаліст" - 6 осіб.

Обслуговуючий персонал

Помічник вихователя - 10 осіб;

Прибиральниця службових приміщень - 1 особа;

Кухонні працівники - 4 особи;

Двірник - 1 особа;

Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель - 2 особи;

Каштелян - 1 особа;

Праля - 2 особи.

Медична служба

Старша сестра медична - Надія Свербейкина.

Педагогічний колектив закладу проводить значну роботу по створенню навчально-методичних розробок, навчально-методичних та наочних посібників. В дошкільному закладі створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів освітньо-виховної роботи з дітьми та з методичних тем, над якими поглиблено працюють педагоги закладу, а саме:

- використання інноваційних технологій для формування математичної компетентності дошкільнят;

- розвиток творчих здібностей дитини в процесі музично - рухової діяльності;

- формування гармонійної особистості через рухливу гру;

- патріотичне виховання дошкільників в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини;

- введення дошкільників в логіко-математичний світ засобами розвивальної гри;

- експериментально-дослідницька діяльність як засіб формування життєвої компетентності дошкільнят;

- використання сюжетно-дидактичних картин для формування мовленнєвої компетентності дошкільнят;

- формування креативності дошкільнят засобами музичної діяльності.

Дошкільний навчальний заклад № 10 працює за мовно-народознавчим нап­рямком. Специфіку національного дитячого садка педколектив вбачає, насампе­ред, у чіткій системі виховання та розвитку дітей за державними стандарта­ми, у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільника, що дає можливість реалізувати соціальну та інтелектуальну активність дитини у колі однолітків та дорослих людей.

Педагоги нашого дошкільного закладу вважають, що оволодіння рідною мо­вою, як засобом людського спілкування і пізнання є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному віці – найбільш сенситивному для засвоєння мови. На їх думку, рідна мова є невичерпним джерелом морального і патріотичного виховання дітей, вона виховує почуття любові до землі, на якій народив­ся і виріс, до культурної спадщини свого народу.

Розвиток мовлення обумовлений розвитком діяльності спілкування з дорос­лими та однолітками. Розширення змісту потреб у спілкуванні спрямовує увагу дитини на нові аспекти дійсності: на пізнання світу людей і взаємин з ото­ченням, світу, природи, предметно-практичної та художньої дійсності. Нові пот­реби спілкування зумовлюють потребу і в нових засобах, які мають допомог­ти реалізувати нові цілі.

В дошкільному закладі створені всі умови для виховання творчої особис­тості кожної дитини, на підґрунті рідної мови та національної культури. Вдосконалення мовленнєвих навичок, лексичних норм проходить під час спілку­вання вихователів з дітьми, що створює передумови для більш розгорнутої і повнішої передачі дошкільнятам своїх думок та переживань.

Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманіт­ний мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкування, які потребують нових засобів реалізації поставлених цілей. Це відбувається на спеціальних заняттях та в повсякденному житті, де педагоги широко вико­ристовують казку, усну народну творчість, та авторську дитячу літературу, пропускаючи їх крізь призму інноваційних технологій навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Педагогічний колектив дитячого садка постійно знаходиться в творчому пошуку, нагромаджує свій досвід. Адже, мета у всіх одна – виховати достойних громадян нашої держави, справжніх патріотів. І на перше місце постає вимога – знання рідної мови, тому що мовленнєвий розвиток дитини демонструє розви­ток її компетентності у соціальній взаємодії.

Педагоги закладу спрямовують свою діяльність на розширення потреб у спілку­ванні малят, на пізнання ними світу людей, природи, на оптимізацію предметно-практичної та художньої діяльності.

В дошкільному закладі активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси.

Плідно працює над проблемою “Використання здоров'язбережувальних технологій в освітньо-виховному процесі в ДНЗ” творча група педагогів закладу. Члени групи мають 21 публікацію у всеукраїнських періодичних виданнях: “Відкритий урок”, “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Розкажіть онуку”. Вихователь Катерина Пасічна, стала переможцем всеукраїнського конкурсу “Освітні технології - 2016” за версією журналу “Дошкільне виховання”.

Сьогодні в ЗДО працюють творчі педагоги, душу і серце віддаючи дітям. Серед них: Ольга Морозова, Катерина Пасічна., Тетяна Бухановська, Ніна Матвієнко, Валентина Васильковська, Ольга Дмитрієва, Маргарита Царенко, Ірина Забловська, Оксана Заярна, Лариса Демирчан, Тетяна Василенко, Юлія Ярмоленко, Оксана Осипенко, Наталія Мозольова, Анна Троєкурова, Оксана Науменко, Наталія Пилипенко.

Педагоги нашого закладу неодноразово ставали дипломантами міських та обласних конкурсів. К.Пасічна посіла 3 місце у конкурсі на кращий методичний посібник 2020-2021н.р. Колектив закладу прийняв участь у обласному конкурсі "Світ дошкілля"-2021, де посів 3 місце за матеріал з досвіду роботи "Практичні аспекти використання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти".

Талановиті педагоги виховують талановитих дітей. В дитячому садку активно ведеться робота з обдарованими дітьми. В закладі організовано роботу гуртків: інструментального “Веселі краплинки” (керівник Тетяна Василенко), гуртка з образотворчого мистецтва "Паперові фантазії" (керівник Ольга Дмитрієва), конструктивно-будівельного "Маленькі конструктори" (керівник Ольга Морозова)., гуртка з вивчення англійської мови "Розмовляємо англійською" (керівник Маргарита Царенко).

Робота з дітьми за інтересами проводиться згідно програм, які склали керівники гуртків та парціальних програм. Зазначені авторські програми затверджені рішенням кафедри "Теорії та методики виховання" Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Випускники дошкільного навчального закладу «Незабудка» - наша гордість:

- Неруш Євгенія – І-е місце на Всеукраїнській танцювальній олімпіаді в категорії «Діти до 7 років» (2011 р.);

- Ворона Діана – ІІІ-є місце на І-му Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі академічного вокалу та класичного танцю «Яскрава країна» в Одесі (2012 р.);

- Шиман Дар’я – 2 бронзові медалі на ІІІ Всеукраїнських змаганнях серед ДЮСШ з лижних гонок (2012 р.).

- Заяць Денис - І місце на чемпіонаті України по лижам та лижам-ролерам (2015 р.).

- Корж Ксенія - І місце на чемпіонаті м.Шостка зі стрибків на батуті (2015 р.).

Враховуючи результати освітньо-виховної та методичної роботи за минулий рік, діагностичне анкетування педагогів, методичні рекомендації ОІПОПК та управління освіти міської ради, матеріалів періодичних видань з проблеми виховання і розвитку дітей дошкільного віку та на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 21.08.2023 за № 1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році» педагогічний колектив у 2023/2024 навчальному році продовжить працювати за науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та ставить перед собою такі завдання:

1. Налагодження партнерської взаємодії з батьками вихованців.

2. Продовжити роботу з морально-етичного виховання в контексті формування соціально-громадянського потенціалу особистості дитини

3. Використання інноваційних форм роботи з дітьми для організації освітнього процесу в дистанційному форматі.

Сьогодні дитячий садок “Незабудка” – це заклад, що розвивається і вдосконалюється. Прагнення іти в ногу з часом, експериментувати, використовувати нові цікаві форми і методи роботи притаманні педагогічному колективу. Впроваджується педагогіка життєдіяльності і життєтворчості через особистісно-орієнтовану модель виховання життєвої компетентності дитини-дошкільника та формування у неї шкільної зрілості. Педагоги закладу здатні розвивати задатки, талант, здійснювати соціальний захист свого вихованця, зберігати його індивідуальність. Педагогічний колектив дитячого садка є тим осередком, де вихователь розвивається і формується як фахівець, де вдосконалюється його майстерність.

ТВОРЧІ ЗАДУМИ КОЛЕКТИВУ СЬОГОДНІ СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ, ТОМУ ЩО ВСІХ ЙОГО ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНУЄ СПІЛЬНА ТВОРЧА ІДЕЯ, ЦІКАВА СПРАВА, БЕЗМЕЖНА ЛЮБОВ ДО ДІТЕЙ.

/Files/images/golovna_stornka/nash_zaklad/портр.gif

Кiлькiсть переглядiв: 827

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.