Шановні батьки!

Медичний працівник ДНЗ №10 "Незабудка" вітає вас на сайті закладу і готовий до співпраці з вами заради здоров’я ваших дітей та вас самих.

Маємо надію на тісний контакт, відкритість, прозорість нашого спілкування та взаєморозуміння. Вам і вашим родинам бажаємо міцного здоров’я, емоційної стабільності, санепідблагополуччя нашого з вами оточення, довгих та щасливих років життя. Разом з лікарем-педіатром спробуємо відповісти на ваші запитання, які ви зможете поставити в гостьовій книзі.

/Files/images/foto/свербейкина2.jpg

Свербейкина Надія Миколаївна

А зараз про наболіле:

Щеплення – це захист дитини

Завдяки масовим щеплен­ням населення у нас ліквідовано такі страшні хвороби, як дитячий поліоміє­літ, знизилася захворюваність на диф­терію. В середині 90-х років уже прокотилася перша хвиля відмов від щеплень і, як наслідок, в Україні знову з'явилася дифтерія, навіть було оголошено про епідемію цієї тяжкої хвороби.

Тепер ось чергова хвиля відмов: серед населення поширюється інформація про шкоду щеплень, не­доброякісні вакцини тощо. Але ж щеплення — поки що єдиний захист від так званих керованих ін­фекцій. Є відповідний Указ Президента, в якому наведено повний перелік обов'язкових щеплень. Сюди входять дифтерія, правець, поліомієліт, кір, туберкульоз, коклюш, епідпаротит, краснуха, гемофільна інфекція, яка виникає у дітей раннього віку й призводить навіть до летальних випадків, та гепатит В. Від цих інфекцій ми й маємо захистити наших ді­тей. Щодо цього існують і інші нормативні докумен­ти, якими керуємося в роботі.

В 2009 році в Україні був сплеск захворю­ваності на краснуху серед молоді, яка вчасно не пройшла вакцинації з різних причин: чи то вакцини не було, чи то від щеплення відмовлялися. Саме тоді наша країна стала поширювачем цієї інфекції по всьому світу.

На жаль, жодне щеплення не дає стовід­соткової гарантії того, що людина не захво­ріє. Правда, якщо хвороба навіть і виникне, то в будь-якому разі її перебіг буде не такий важкий. Так, ми не заперечуємо, що щеплення може по­декуди викликати ускладнення, проте ризик їх ви­никнення можна значно знизити. І гарантія цьо­го — індивідуальний підхід лікарів до кожного маленького пацієнта. Існує ряд протипоказань, якими мають керуватися у своїй роботі медики. Є протипоказання постійні, є — тимчасові. Тобто під час гострого періоду якогось захворювання або хронічної недуги, щеплення нікому не роблять. Ді­тям з хронічними недугами роблять щеплення у період ремісії, а не під час гострого перебігу хво­роби. Для дітей же з онкозахворюваннями, за­хворюваннями нервової системи, крові тощо протипоказання проти щеплень постійні. Тож, роблячи щеплення здоровим дітям, ми захи­щаємо і таких дітей від інфекцій.

На сьогодні відмовилися від щеплень чотири від­сотки батьків дітей до року, а із старших вікових ка­тегорій, де треба, щоб була і реакція Манту, з різ­них причин без щеплень залишилося 70 відсотків дітей. От і уявіть собі, як у нас захищено населення від інфекційних хвороб. Імунний прошарок дітей без щеплень, у тому числі з протипоказаннями, може бути допустимий лише тоді, коли 95 відсотків дітей пройдуть ще­плення. У нас же нині такого імунного прошарку немає.

Що маємо робити ми, медики, в цій ситуації? Роз'яснюємо, переко­нуємо, але, на жаль, немає закону про відповідальність батьків у разі погіршення здоров'я дитини через відмову від щеплення. Декого вда­ється переконати. Але деякі батьки, категорич­но відмовляючись від щеплень своїй дитині, ще й відмовляють від них інших. Наші люди чомусь більше довіряють будь-кому, ніж спеціалістам.

Однозначно стверджувати, що дітей без необ­хідних щеплень не приймають до дитячих садків, школи, не можна. На жаль, приймають порушуючи Закон "Про захист населення від інфекційних хво­роб", який забороняє це робити. Ми вважаємо, що батьки, які відмовляються робити щеплення своїм дітям, мають користуватися іншими можливостями для здобуття дітьми освіти: наймати індивідуальних педагогів — нині це не забороняється. Таким чи­ном, їхні діти здобуватимуть освіту і не створюва­тимуть загрози захворювань для інших.

Коли наші діти їдуть за кордон на навчання, батьки прибігають і благають зробити щеплення — там з цим досить суворо. До речі, за кордоном ще роблять щеплення і проти вітряної віспи, але ми такої вакцини не маємо, бо вона дуже дорога, і проти вірусного гепатиту, а ми — тільки проти ге­патиту В. Тобто там спектр щеплень ширший.

Щоб батьки краще розуміли, якими важкими можуть бути наслідки деяких захворювань, за­значу, що, наприклад, такі недуги, як краснуха чи епідпаротит (свинка), за перебігом у дитинстві не такі страшні, але у майбутньому в дорослої люди­ни можливі ускладнення. Так свинка дуже небез­печна для чоловіків. Вона може призвести до чо­ловічого безпліддя... А, краснуха небезпечна для вагітних жінок: плід може бути вражений інфекці­єю, і дитина може народитися з тяжкими патологіями та й виносити її жінці буде складно — дуже часто трапляються викидні.

Що стосується нашого закладу, всі вакцини, які надходять до нас, зберігаються в належних умовах. Разом з вакциною із санепідемстанції, отримуємо й відповідні сертифікати якості, вак­цина перевозиться у контейнерах із дотриманням температурного режиму (+2/+8 градусів), збе­рігається в холодильнику також із дотриманням температурного режиму.

І останнє. Не треба панікувати батькам, якщо після щеплення у дитини підвищиться температу­ра тіла, з'явиться легке нездужання. Це — нор­мальна реакція організму на введення вакцини, яка означає, що виробляються антитіла для бо­ротьби зі збудниками захворювання. Гірше, якщо немає жодної реакції. Це свідчить про те, що імун­на система в дитини настільки слабка, що вона навіть не реагує на вакцину.

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно зі ст.53 Конституції України ко­жен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і кому­нальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституцій­на гарантія реалізації права на освіту, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст.34 Закону України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні за­клади проводиться за бажанням батьків. Згідно зі ст.36 Закону "Про дошкільну освіту" бать­ки мають право вибирати дошкільний навчаль­ний заклад. У відповідності з п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником про­тягом календарного року на підставі заяви бать­ків або осіб, які їх замінюють, медичної картки .про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкіль­ного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіаль­ного лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.1999 р. № 302 "Про затвердження форм об­лікової статистичної документації, що використо­вується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебу­вання у цьому закладі, а також якщо їй проведе­но профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хвори­ми на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відпові­дальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до ст. ст. 12,15 Закону Украї­ни "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень і можли­ві післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовити­ся від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого нака­зом МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополуч­ній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного на­вчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №434 29.11.2002 р. та затвердженого цим наказом орі­єнтовного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільно­го та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

Враховуючи вище зазначене, відмова керів­ника дошкільного навчального закладу прийняти дитину до закладу без відповідних профілактич­них щеплень суперечить чинному законодавству України. За наявності відповідних медичних до­відок встановленого зразка з висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома міс­цевих органів управління освітою, керівників до­шкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Грип

Грип — гостра вірусна хвороба, яка характеризується інтоксикацією та ураженням верхніх дихальних шляхів і періодично набуває епіде­мічного та пандемічного характеру. Розрізняють три типи вірусу грипу — А, В, С.

Треба знати!

Джерело інфекції — хвора людина.

Шлях передачі — повітряно-крапельний.

Епідемія грипу типу А має вибуховий характер: протягом 2 місяців хворіє 20—50 % населення. Після хвороби імунітет 1 —3 роки.

Епідемія грипу, що викликається вірусом В, повторюється кожні 3— 4 роки. Розповсюджується повільно та триває зазвичай 2—3 місяці, охоплюючи не більше 25 % населення. Після хвороби імунітет збері­гається 3—6 років.

Інкубаційний період 1 —2 доби.

Без ускладнень хвороба закінчується на 5—7 добу.

Профілактика забезпечується масовою вакцинацією у передепідемічний період.

Симптоми хвороби

  • Зазвичай хвороба починається раптово, зі збільшенням температу­ри тіла (39—40 градусів).

  • Людину морозить.

  • З'являється відчуття нездужання та розбитості.

  • Головний біль.

  • Біль у спині, попереку, кінцівках.

  • Можуть виникнути ускладнення хвороби (запалення легенів, брон­хіт).

Що перевіряти

Слідкуйте за температурою тіла.

Перевірте в медичній карті, чи була зроблена вакцинація.

Шпиталізація проводиться за життєвими та епідеміологічними показниками!

Кiлькiсть переглядiв: 1971

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.