ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО:

«ДАРУЙ СВІТЛО І ТЬМА ЗНИКНЕ САМА СОБОЮ» (Й. ГЕТЕ)

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №10 «НЕЗАБУДКА»

Життя в умовах, що постійно змінюються, потребує від фахівця вміння регулярно розв’язувати нестандартні проблеми. Ознакою часу є підвищена професійна мобільність. Нові завдання й напрямки розвитку освіти визначають і особливі вимоги до особистості і професійної компетентності педагогів.

Впровадження Базового компонента дошкільної освіти вимагає від педагогів високого рівня знань, умінь, інноваційних підходів до виховання малюків, а також їх соціально-педагогічної компетентності.

Соціально-педагогічна компетентність педагога передбачає вміння розуміти можливості та потреби кожної дитини, організовувати навчально-виховну діяльність грамотно й послідовно, орієнтуючись на особистість дитини, створювати для кожного малюка такі умови, в яких би він почувався впевнено, міг проявляти і розвивати всі свої можливості.

Методична робота в нашому закладі є особистісно зорієнтованою, сприяє підвищенню інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу.

Професійний обов'язок вихователя-методиста передбачає творче ставлення до своєї праці, особливу вимогливість до себе, прагнення до збагачення професійних знань, підвищення педагогічної майстерності, шанобливе і вимогливе ставлення до колег, інших суб'єктів освітнього процесу, вміння розв'язувати конфлікти.

Саме тому методична робота в дошкільному навчальному закладі є важливою ланкою системи безперервної освіти педагога. Вона спонукає вихователів до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню їх педагогічного досвіду, допомагає молодим вихователям переймати майстерність у досвідченіших колег.

Більшості педагогам, повсякчас необхідна допомога — з боку вихователя-методиста. Вони потребують спеціальної додаткової підготовки й постійної методичної підтримки, щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес, ураховуючи в практиці навчання й виховання різнобічність інтересів і можливостей дітей.

Аналізуючи нормативні акти, враховуючи результати освітньо-виховної та методичної роботи за минулий рік, діагностичне анкетування педагогів складається річний план, де визначаються основні завдання, що стоять перед педагогічним колективом дитячого садка. Щорічно в наказі завідуючої «Про організацію методичної роботи в закладі» сформовані пріоритетні завдання методичної роботи та окреслені основні напрямки цієї діяльності.

Пріоритетні завдання методичної роботи в закладі:

1. Формувати достатній та необхідний рівень освітніх компетенцій дитини-дошкільника в різних видах діяльності.

2. Втілювати національне виховання в змісті освітньої діяльності, її навчально-дидактичному та методичному забезпеченні; у створенні предметно-просторового розвивального етносередовища, атмосфери духовної та національної єдності всіх учасників освітнього процесу.

3. Забезпечити систематичний підхід в роботі дошкільного закладу і школи для змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

4. Залучити батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності і взаємоповаги шляхом використання традиційних та сучасних форм взаємодії з родинами.

Основні напрямки методичної роботи

1. Формування професійної компетентності педагогів в умовах реалізації Державного стандарту дошкільної освіти та створення умов для професійного їх зростання та творчої активності.

2. Освоєння та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на гармонійний розвиток особистості дитини.

3. Створення розвивального життєвого простору, що розкриває наповнюваність освітніх ліній відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

4. Надання методичної допомоги педагогам та підтримки ділового тонусу у них з урахуванням особистісних та професійних особливостей кожного.

5. Використання сучасних методів і технологій взаємодії дошкільного закладу і сім’ї для задоволення запитів батьків в освіті дошкільнят, надання допомоги у вихованні дітей засобами веб-сайту.

Модель методичної роботи дошкільного навчального закладу №10 «Незабудка»

/Files/images/metodforum/модель.jpg

Створена модель методичної роботи дитячого садка є класичною, але сьогодні ми змінюємо підходи до проведення різних форм роботи з кадрами та організації роботи методичного кабінету. Активізуючи творчий потенціал педагогів та стимулюючи їх професійний саморозвиток, оновлюємо систему роботи з педагогами. При цьому використовуємо різні методи взаємодії дорослих суб’єктів освітнього процесу.

Формування професійної компетентності педагогів та створення умов для їх фахового зростання засобами різних форм методичної роботи проходить через набуття педагогами різних видів вмінь:

1. Гностичні вміння (уміння здобувати, поповнювати, розширювати свої знання).

2. Проектувальні вміння (здатність планувати навчальний процес – визначення цілей, урахування психологічних закономірностей).

3. Конструктивні уміння (вміння обирати оптимальні умови і засоби навчання, форми роботи, відбирати і дозувати навчальний матеріал, визначати характер керівництва процесом учіння).

4. Організаційні вміння (здатність організовувати свою діяльність і діяльність дітей відповідно до цілей навчально-виховного процесу).

5. Комунікативні (уміння використовувати різні механізми формування міжособистісних взаємин учасниками педагогічного процесу, застосовувати техніку акторської майстерності, запобігати конфліктам, долати їх, створювати комунікативну мережу занять).

6. Підтримка емоційно-позитивної атмосфери в колективі дітей.

Підвищенню професійної майстерності педагогів закладу сприяють наступні форми роботи з кадрами:курсова підготовка;стимулювання до навчання у Вишах;атестація;тестування;корекція планів самоосвіти;конкурси;огляди; виставки.

Найпоширеніші форми методичної роботи в закладі

/Files/images/metodforum/форми.jpg

Під час проведення зазначених форм роботи в практиці роботи використовуються інтерактивні елементи: ділова гра, мозкова атака, методичний фестиваль, методична панорама, проблемно-аналітичні бесіди, психолого-педагогічний консиліум, прес-конференція, методичний аукціон, педагогічне ател’є, майстер-клас.

Щорічно впродовж навчального року плануються різні види педрад: інтегрована, проблемна, тематична, підсумкова. При організації семінарів використовуються інтерактивні форми роботи: практикум, майстер-клас, ділова гра, колоквіум, веб-квести, дискусії, «мозкова атака», методична панорама, банк ідей. Планується різне за формою проведення консультацій: консультації-співбесіди у формі діалогу та полілогу. При можливості залучаємо педагогів, хоча б підгрупою, до перегляду відеоконференцій, вебінарів в режимі он-лайн.

Методичний кабінет закладу перетворюємо на місце підвищення професійної майстерності педагогів та Школи передового педагогічного досвіду. Є достатня кількість напрацювань (див. розділ«Презентуємо власний досвід»).

Кращий педагогічний досвід, зазвичай, поширюємо, презентуючи його на міських, обласних, регіональних науково-педагогічних конференціях та семінарах:

Презентація досвіду роботи колективу ЗДО №10 «Незабудка» на міських регіональних заходах:

• “Життєва компетентність дитини – як результат роботи за програмою «Дитина» (Освітня програма для дітей від 2 до 7 років. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1-11-16163 від 09.11.2015 р.);

• Участь вихователів Козловської В.В., Пасічної К.О. в обласному семінарі «Інноваційні підходи у реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (листопад, 2017 р.);

• Участь та перемога музичного керівника Рагутько Т.В. у Всеукраїнському конкурсі «Освітні технології – 2017»;

• Участь вихователя Коперсако О.І. у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України (2018 р.);

• Участь вихователя-методиста Данченко С.І., вихователя Козловської В.В. в обласному «Дні дошкілля» (листопад 2018 р.);

· Презентація досвіду роботи «Використання блоків Д’єнеша» вихователя Козловської В.В. та «Кольорові лічильні палички Кюїзенера» вихователя-методиста Данченко С.І. в обласній панорамі педагогічних ідей «Світ дошкілля – 2018» (грудень 2018 р.).

· Участь вихователя Морозової О.С. у міській виставці-огляді кращих методичних розробок серед працівників закладів дошкільної освіти (травень 2018 р.);

· Участь вихователя Забловської І.В. у міському конкурсі на краще розвивальне середовище групової кімнати (жовтень 2018 р.).

/Files/images/metodforum/20181106_103732 — копия.jpg /Files/images/metodforum/DSCN0611 — копия.JPG

/Files/images/metodforum/DSCN0701 — копия.JPG

/Files/images/metodforum/20181217_105333 — копия.jpg

/Files/images/metodforum/IMG_8651 — копия.JPG

Професійні конкурси є хорошим стимулом підвищення фахової майстерності, формування інноваційної компетентності та поширення власного досвіду педагогів закладу. Вихователі закладу є активними учасниками конкурсів професійної майстерності:

1. Конкурс “Моє краще заняття”:

- 2017-2018 н.р. – Морозова О.С. (дипломант)

- 2017-2018 н.р. – Пилипенко Н.В. (дипломант)

- 2017-2018 н.р. - Данченко С.І. (дипломант)

2. Конкурс на кращу методичну розробку:

- 2017-2018 н.р. – Козловська В.В. (переможець)

Поширенням досвіду педагогів закладу є підготовка публікацій на сторінках всеукраїнських фахових видань:

- Дошкільне виховання - 4

- Палітра педагога – 2

- Дитячий садок, Дитячий садок. Управління, Дитячий садок. Фантазії вихователя – 14

- Бібліотечка вихователя дитячого садка - 1

- Розкажіть онуку - 9

- Відкритий урок - 5

- Місцева преса - 2

- Освіта Сумщини – 1

/Files/images/metodforum/грамоти.jpg

Пишаємося перемогою у всеукраїнських конкурсах:

  • “Освітні технології 2018” – музичний керівник Рагутько Т.В. «Використання логоритміки у роботі з дошкільнятами»;
  • “Освітні технології 2017” – вихователь Козловська В.В. “Використання блоків Д’єнеша в роботі з дошкільнятами”
  • «Освітні технології 2017» - вихователь Пасічна К.О. «Використання кольорових паличок Кюїзенера для розвитку логіко-математичної компетенції дітей».

Методична служба закладу опікується створенням безпечного освітньо-розвивального простору, що забезпечує наповнюваність основних сфер життєдіяльності дошкільників.

Весь колектив дитячого садка працює над поповненням предметно-ігрових осередків, які б створили умови для формування всебічно розвиненої, творчої особистості дитини. Перед педагогами стоїть завдання – виробити в свідомості дітей стереотипи поведінки, а саме: навички користування предметами та речами, адекватної поведінки в різних ситуаціях. Предметно-розвивальне середовище в кожній групі – це особиста територія малюка, це місце, обладнане з любов’ю, розумінням віку, душі та прагнень всіх дітей, що відвідують цю групу. Відчуття власної щасливої території допомагає вихованцям «Незабудки» рости самостійними, веселими, розумними, допитливими, бути повноправними господарями та дизайнерами свого дитячого простору.

На виконання даного завдання проводяться різні форми роботи з педагогами та обслуговуючим персоналом: атестація робочих місць, конкурси-огляди, підсумки яких заслуховуються на педраді та нараді при завідуючій.

Вивчення:

1. Атестація робочих місць (щорічно, нарада при завідуючій).

2. Конкурс на краще розвивальне середовище групової кімнати (початок року).

Узагальнення:

- Творчі звіти (щорічно).

- Педагогічні виставки (щорічно).

- Міські заходи(щорічно).

Педагогічний колектив закладу працює над реалізацією проекту розвитку «Педагогіка співробітництва – крок в майбутнє». На базі закладу працює сайт для активізації участі батьків в освітньо-виховному процесі, підвищення рівня їх психолого-педагогічної культури та залучення родин до створення належних умов для налагодження містка порозуміння між батьками та педагогами закладу.

Ми переконались в тому, що проект дає можливість сформувати у батьків віру в неповторність кожної дитини, забезпечує рівні можливості всіх батьків, в тому числі батьків-заробітчан та матерів з неповних сімей до участі у вихованні власних дітей.

Реалізація завдань:

- розкриття виховних можливостей педагогів і родини, забезпечення максимального використання цього виховного потенціалу у формуванні особистості дитини;

- підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування свідомого розуміння власної відповідальності за результат виховання;

- активізація участі батьків у навчально-виховному процесі на засадах партнерства і співпраці;

- залучення батьків до створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та ЗДО.

Принципи спільної роботи:

- колегіальність у вирішенні організаційних питань;

- доступ батьків до максимальної кількості інформації через веб-сайт ЗДО;

- естетична привабливість та педагогічна доцільність запропонованих матеріалів.

Як завжди, очікуємо результатів методичної роботи в закладі:

- Сформованість різних видів компетенцій дошкільнят відповідно до вимог програми «Дитина»;

- Використання досягнень ППД, інноваційних, інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі;

- Професійне зростання педагогів;

- Підвищення рівня самостійності вихователів в доборі форм, методів, прийомів освітньої роботи для реалізації завдань освітніх ліній Державного стандарту;

- Збагачення виховних умінь родини, свідоме ставлення до батьківських обов'язків, актуалізація педагогічного потенціалу родини засобами спілкування через веб-сайт ЗДО.

Таким чином, першочерговим завданням діяльності методичного кабінету нашого дошкільного закладу було і є підвищення якості науково-методичного супроводу освітньо-виховного процесу.

Шановні колеги - вихователі-методисти!

Запрошую до співпраці! Маю надію, що ви поділитесь своїм досвідом роботи з питання організації методичної роботи у вашому дошкільному навчальному закладі.

З повагою, вихователь-методист ДНЗ №10 "Незабудка" м. Шостки Сумської області Данченко Світлана Іванівна.

e-mail: 33095508@mail.gov.ua

Кiлькiсть переглядiв: 9441

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.