На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; вдосконалення змісту загальної освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення передового педагогічного досвіду; створення в педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності.

На досягненнях психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду базується науково-методична робота (цілісна система діяльності педагогів), що забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності учителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, поліпшення якості освіти.

Створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду є одним з пріоритетів змісту методичної роботи.

Що ж потрібно для того, щоб вивчення та узагальнення досвіду дало результат роботи педагога та стимулювало його до пошуку і творчості? По-перше, потрібно створити в педагогічному колективі творчий настрій, здоровий морально-психологічний клімат, сприятливі умови праці. По-друге, для організації творчої діяльності необхідна відповідна теоретична й практична підготовка вихователів, озброєння їх методикою творчих пошуків. По-третє, важливо вибрати суспільно значущу для дошкільного закладу й посильні для педагогів теми та здійснити раціональний розподіл і кооперацію праці. По-четверте, слід забезпечити вільний час педагогам шляхом організації їхньої праці та звільнення від невластивих їм функцій. По-п'яте, має існувати система стимулювання педагогічної творчості кожного вчителя й педагогічного колективу.

Досвід конкретного вихователя як педагогічна модель заслуговує на пильну увагу з боку вихователя-методиста закладу.

Тому, виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду має бути систематичним, послідовним і цілісним.


На цій сторінці до Вашої уваги картотека педагогічного досвіду, методичних та педагогічних доробок педагогів ДНЗ №10 «Незабудка»:

Тема досвіду: «Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дошкільників засобами педагогічної технології Д’єнеша»

/Files/images/ppd/формування сенсорно.jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами інноваційності та творчості.

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали досвіду вихователя Шосткинського дошкільного навчального закладу № 10 «Незабудка» Козловської Віри Володимирівни розкривають творчий підхід педагога та її авторське бачення використання педагогічної технології Д’єнеша для організації роботи по формуванню логічних умінь - як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці.

Представлений досвід розкриває алгоритм діяльності вихователя з використання логічних блоків Д'єнеша та «карток - властивостей» Семадені. Використання цих методик дає змогу знайомити дітей з геометричними фігурами, формою предметів, розміром у цікавій ігровій формі, сприяє розвитку мисленнєвих умінь: порівняння, аналізу, класифікації, узагальнення, кодування і декодування інформації; засвоєнню елементарних навичок алгоритмічної культури мислення; розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, уваги, уяви, творчих здібностей та креативності, що є підґрунтям для формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дитини.

Рік узагальнення: 2015 рік

Досвід узагальнено автором.

"Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій"


Тема досвіду: «Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі (проблеми, здобутки, перспективи – в моделях, таблицях та схемах»

/Files/images/ppd/орагнізація мет.роботи.jpg

Автор досвіду: вихователь-методист Мостепанюк В.М.

Вид досвіду: новаторський.

Провідна педагогічна ідея: захист моделі методичної роботи в ДНЗ для активізації творчого потенціалу педагогів та стимулювання їх саморозвитку, оновлення системи роботи з кадрами.

Рік узагальнення: 2015 рік

Досвід узагальнено автором.

"Організація методичної роботи"


Тема методичної розробки: «Розвиток інтелектуального потенціалу дошкільника засобами ейдетики» (практичні аспекти використання ейдетичних прийомів для формування пізнавальної активності)

/Files/images/ppd/ейдетика.jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами новизни, яка полягає в доповненні практичних рекомендацій з використання прийомів ейдетики для розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка показує авторське бачення педагога з використання ейдетичних прийомів для розвитку інтелекту дитини-дошкільника, що поліпшує результативність освітньо-виховного процесу. Зазначені прийоми є прийнятними для роботи з дітьми протягом всього дошкільного дитинства, зорієнтовані на індивідуальний підхід до малюка та забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

В матеріалах розробки розкрито систему роботи вихователя, в якій активно використовуються образи та образні ситуації, що відкриває нові можливості для розвитку пам’яті, творчого мислення, уяви дитини. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки ейдетичних ігор.

Добірка практичних матеріалів допоможе педагогам дитячих садків та батькам підвести вихованців до пізнання навколишнього світу за допомогою різних аналізаторів: зорових, слухових, дотикових, рухових та сформувати у них асоціативно-образне мислення. Виконання різноманітних ейдетичних завдань сприятиме накопиченню образних, справді необхідних уявлень дітей для становлення їх логічного мислення; розвитку уміння фантазувати не лише за допомогою зорових уявлень, а й відчуттів – тактильних, нюхових, смакових; сприятиме навчанню дошкільників доводити свою думку, пояснювати, розмірковувати.

Рік узагальнення: 2015 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Екскурсії в природу – як засіб формування природничо-екологічної компетенції дошкільнят»

/Files/images/ppd/ек..jpg

Автор досвіду: вихователь Забловська І.В.

Вид досвіду: репродуктивний.

Провідна педагогічна ідея: дана доробка – це система роботи по формуванню у дітей природничо-екологічної компетенції шляхом екскурсій в природу.

Головне завдання доробки, переконує автор, полягає в тому, щоб розкрити перед дітьми багатогранні цінності природи та сформувати у дітей бережливе ставлення до природи і до себе, як її частини.

Доробка допоможе вихователям та батькам сформувати у дошкільників екологодоцільну поведінку в природі.

Рік узагальнення: 2014 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема методичної розробки: «Введення дошкільника в логіко-математичний світ засобами розвивальної гри» (практичні аспекти використання педагогічної технології Д’єнеша для формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенцій)

/Files/images/ppd/введ..jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: новаторський з елементами інноваційності.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка розкриває творчий підхід педагога до реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та її авторське бачення використання інноваційних технологій для організації роботи по формуванню логічних умінь - як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці.

Матеріали розробки розкривають алгоритм діяльності вихователя з організації та проведення розвивальних ігор та дидактичних вправ з використанням логічних блоків Д'єнеша та «карток-властивостей» Семадені. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки розвивальних ігор.

Використання проблемно-ігрових методів допоможе вихователям в цікавій нетрадиційній формі ознайомити дітей з геометричними фігурами, формою предметів, розміром, що сприятиме розвитку їх мисленнєвих умінь: порівняння, аналізу, класифікації, узагальнення, кодування і декодування інформації; засвоєнню елементарних навичок алгоритмічної культури мислення та формуватиме пізнавальні процеси: сприйняття, пам'ять, увагу, уяву, творчі здібності та креативність.

Рік узагальнення: 2014 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Формування діамонологічної компетенції старших дошкільників засобами театралізованої діяльності»

/Files/images/ppd/фор..jpg

Автор досвіду: вихователь Коперсако О.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея: дана доробка знайомить педагогів з організацією роботи по формуванню діамонологічного мовлення дитини дошкільного віку.

Авторка досвіду пропонує практичний матеріал для організації театралізованої діяльності зі старшими дошкільниками, що є підґрунтям для навчання дітей діалогічному та монологічному мовленню. На думку педагога, ефективність та виключна користь театралізованої діяльності в системі формування мовленнєвої компетенції зумовлена триєдиним впливом слова, руху і музики на всебічний розвиток особистості дитини.

Рік узагальнення: 2014 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Формування умінь орієнтуватись у просторі як складова сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільнят»

/Files/images/ppd/заярна.jpg

Автор досвіду: вихователь Заярна О.П.

Вид досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея: запропонований матеріал – це система роботи по формуванню у дітей дошкільного віку умінь орієнтуватись у просторі.

Дана доробка пропонує алгоритм організації роботи по формуванню у дітей уміння орієнтуватися у просторі впродовж всього дошкільного віку.

Авторка досвіду пропонує практичний матеріал,який використовується в процесі пізнавальної діяльності дошкільнят, що сприяє набуттю навичок орієнтування на аркуші паперу та в клітинці, тим самим готуючи дитину до навчання в школі.

Рік узагальнення: 2014 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Формування особистісної та творчої культури дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності»

/Files/images/ppd/фор..jpg

Автор досвіду: музичний керівник Рагутько Т.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами інноваційності та творчості.

Провідна педагогічна ідея: розвиток особистісного зростання малюків в процесі занять з хореографії; з використанням різних методів та прийомів для розвитку музикальності, пластичності, виразності, артистичності дитини, що в сукупності допомагають дошкільникам набути культурного досвіду в широкому розумінні, виховують почуття і смаки, виробляють гармонійність в собі як єдності внутрішньої та зовнішньої краси, а сам зміст і форма хореографічної діяльності становлять для дітей величезну різноспрямовану цінність.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Використання сюжетно-дидактичних картин для формування мовленнєвої компетентності дошкільнят»

/Files/images/ppd/мор.jpg

Автор досвіду: педагогічний колектив закладу.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами інноваційності та творчості.

Провідна педагогічна ідея: створення умов для вільної і самостійної діяльності дітей у спеціально організованому освітньому середовищі, де педагог надає кожній дитині право вибору. В таких умовах дитина не лише отримує чи здобуває інформацію, але й активно оперує нею у постійній взаємодії з партнерами по спілкуванню.

Рік узагальнення: 2012 рік

Досвід узагальнено: вихователем-методистом ДНЗ №10 «Незабудка» Мостепанюк В.М.


Тема досвіду: «Територія дитинства в групі «Теремок»

/Files/images/ppd/т.д..jpg

Автор досвіду: вихователь Морозова О.С.

Вид досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея: запропонована фотокнига знайомить педагогів-дошкільників з системою роботи по створенню та використанню розвивального середовища. Група, в якій працює вихователь, - це особиста територія кожного малюка, це місце, обладнане з любов’ю, розумінням віку, душі та прагнень всіх дітей, що відвідують групу. Відчуття власної щасливої території допомагає вихованцям групи рости самостійними, веселими, самодостатніми, розумними, допитливими, бути повноправними господарями та дизайнерами свого дитячого простору. Територія дитинства представлена різними осередками, а саме: вітальний осередок; осередок натхнення; сенсорний осередок; народознавчий осередок; екологічний осередок; осередок розвивального простору на ділянці; фізкультурно-оздоровчий осередок; осередок музичного розвитку. Як підтверджують матеріали даної фотодобірки, кожен сантиметр освітнього простору, створеного вихователем, починаючи з вітальні і закінчуючи спальною кімнатою, є розвивальним, доступним, емоційним, розумним – таким, що формує життєву компетентність дошкільника.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Використання логоритміки в розвивально-корекційній роботі з дітьми-логопатами»

/Files/images/ppd/фетисенко.jpg

Автор досвіду: вихователь Фетисенко І.В.

Вид досвіду: репродуктивний з елементами новизни.

Провідна педагогічна ідея: представлена система роботи знайомить педагогів і батьків з організацією занять з профілактики та подолання мовних розладів шляхом розвитку, виховання та корекції рухової сфери в поєднанні зі словом і музикою. Авторка досвіду пропонує практичний матеріал рухових, мовленнєвих та дихальних вправ, пальчикових ігор, вправ для розвитку уваги та пам’яті, простих танцювальних рухів у супроводі ритмічної декламації, артикуляційної гімнастики, віршованих текстів, що супроводжуються рухами та вправами для релаксації.

На думку вихователя, ефективність і виключна користь занять з логоритміки зумовлена триєдністю впливу музики, слова й руху, що сприятиме інтелектуальному, мовленнєвому і фізичному розвитку дошкільників. Особливість методу полягає в тому, що в рухові завдання включається мовний матеріал, над якістю якого покликана працювати логопедична ритміка. Музика не просто супроводжує рух, переконує автор, а є його керівним початком.

Дана доробка допоможе освітнім працівникам дошкільних навчальних закладів, логопедам, музичним керівникам та батькам дітей дошкільного віку в подоланні мовного і супутніх порушень шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і в кінцевому підсумку адаптації дитини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Формування емоційної сфери у дітей дошкільного віку»

/Files/images/ppd/пилипенко.jpg

Автор досвіду: вихователь Пилипенко Н.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея: запропонований матеріал - це система роботи з емоційного розвитку дошкільнят. Дана добірка знайомить педагогів та батьків з організацією дитячої діяльності, що сприяє розвитку емоційної сфери малят. Авторка досвіду пропонує практичний матеріал, який допоможе педагогічним працівникам дошкільних завчальних закладів, батькам створити навколо дитини світ високої емоційної культури та вирішити завдання змістовної лінії розвитку дошкільників «Емоційно - ціннісний розвиток» за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Запропоновані ігри, вправи, рекомендації допоможуть огранізувати цікаві заняття, під час яких діти матимуть нагоду, крок за кроком, пізнавати світ емоцій.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Розвиток дрібної моторики руки дитини – як основа готовності до шкільного навчання»

/Files/images/ppd/титулка розвиток дрібної моторики.jpg

Автор досвіду: вихователь Данченко С.І.

Вид досвіду: раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея: запропонований матеріал - це система роботи по підготовці руки дитини до письма. Дана доробка знайомить педагогів та батьків з організацією дитячої діяльності з розвитку дрібної моторики руки дитини, що сприяє набуттю навичок письма і готує до навчання у школі. Авторка досвіду пропонує практичний матеріал, який використовується в процесі організації пізнавальної діяльності дитини дошкільника в дитячому садку та вдома.

Рік узагальнення: 2013 рік

Досвід узагальнено автором.

Кiлькiсть переглядiв: 4969

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.