Моніторинг якості освіти проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про освіту" та Порядком проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом МОН України 16.01.2020 р. №54.

Інформація про результати

моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина»

в 2018-2019 навчальному році

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина» змісту дошкільної освіти в групах дошкільного віку проводився вихователем-методистом Світланою Данченко за вибірково складеними критеріями і завданнями, вихователями груп: «Сонечко» (4-й рік життя), «Рукавичка» (4-й рік життя), «Промінчики» (4-й рік життя), «Розумасики» (4-й рік життя), «Ромашка» (5-й рік життя), «Бджілки» (5-й рік життя), «Капітошки» (6-й рік життя), «Дзвіночки» (6-й рік життя), «Непосидьки» (6-й рік життя).

В ході психолого-педагогічного обстеження на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 130 дітей, що склало 60 відсотків. В ході діагностики використовувались здебільшого індівідуальні форми роботи з ддошкільниками, частково застосовувались фронтальні форми робати. Методом спстереження за різноманітною діяльністю дітей, індивідуальних бесід з ними, аналізу продуктів і результатів діяльності, діагностичних індивідуальних завдань, визначався рівень засвоєння дітьм програмних вимог. Зведені результати свідчать про наступне:

№ з/п Вікова група Всього дітей Всього обстежено Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей на рівні формуванн я з числа обстежених
1. «Сонечко» (4-й рік життя) 15 13 0 6,2% 70% 23,8%
2. «Рукавичка» (4-й рік життя) 11 10 6% 60% 30% 4%
3. «Промінчики» (4-й рік життя) 15 13 14% 40% 32,4% 13,6%
4. «Розумасики» (4-й рік життя) 16 14 18,6% 56,8% 22,8% 1,4%
5. «Ромашка» (5-й рік життя) 17 15 26,6% 58,6% 14,8% 0
6. «Бджілки» (5-й рік життя) 17 16 21,2% 41,2% 32,2% 4,8%
7. «Капітошки» (6-й рік життя) 20 20 58% 28% 14% 0
8. «Дзвіночки» (6-й рік життя) 20 18 25% 60% 15% 0
9. «Непосидьки» (6-й рік життя) 12 11 7,2% 23,8% 69,6% 0
Всього: 143 130 17% 45% 34% 4%

Результати моніторингу засвідчили, що найкращі показники мають вихованці груп: «Дзвіночки» (вихователі Оксана Заярна, Наталія Пилипенко), «Капітошки» (вихователі Ольга Дмитрієва, Маргарита Царенко), «Розумасики» (вихователі Катерина Пасічна, Оксана Осипенко), «Ромашка» (вихователі Лариса Демирчан, Наталія Мозольова), «Бджілки» (вихователь Ірина Забловська).

Найнижчі показники в групі: «Сонечко» (вихователі Тетяна Бухановська, Оксана Осипенко), інші групи - на достатньому рівні.

Освітня робота в групах закладу здійснювалась відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програми виховання і навчання "Дитина". Вихователі груп в повній мірі були забезпечені необхідною методичною літературою для успішної реалізації освітніх завдань.

Відмічається результативна корекційна робота вчителя-логопеда Анни Троєкурової та вихователя Віри Козловської в групі дітей з вадами мовлення «Непосидьки» по виправленню звуковимови та розвитку мовлення у дітей.

Під час обстеження виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей на достатньому спостерігається сформована життєва компетентність до навчання в школі. Це виражається у серйозному ставленні до навчальної діяльності та вчителя. Діти-випускники мають потенційні можливості в розвитку пізнавальних інтересів, сформованості навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свою поведінку.

Проте в групі «Сонечко» (вихователі Тетяна Бухановська, Оксана Осипенко) більшість дітей мають затримку мовленнєвого розвитку, що заважає засвоєнню навчального матеріалу, спілкуванню з однолітками. Діти потребують додаткових індивідуальних занять та диференційованого підходу у навчанні та вихованні. З такими дітьми психолог проводить корекційно-розвиткові заняття.

В молодших групах вихователі недостатньо приділяють увагу розвитку мовлення дітей, Доцільно посилити роботу по накопиченню словникового запасу дітей, використовувати різні наочні посібники, ігри, вправи не тільки в освітній діяльності, а протягом дня для покращення роботи з даного питання.

В середніх групах доцільно посилити роботу щодо розвитку пізнавальної активності дітей через застосування експериментів, дослідів, створення спеціальних умов для самостійного пошуку відповідей на власні запитання, спонукання дітей до пізнання об’єктів за допомогою дотику, руху, слуху, нюху, смаку, зору.

В старших групах посилити роботу щодо формування активного діяльнісного ставлення до суспільного довкілля, бажання брати участь у спільній діяльності з дітьми та дорослими, вміння знаходити спільну мову, виходити із суперечливих ситуацій, по формуванню основ патріотичних почуттів громадської свідомості.

Педагоги закладу забезпечують цілісність педагогічного процесу та сприяють у дотриманні правових, санітарно-гігієнічних, естетичних умов освітнього простору, які позитивно впливають на дітей і батьків.

проте діти продовжують в більшій мірі спілкуватися між собою російською мовою. А невпевненість окремих дітей при визначенні зайвих предметів під час узугульнення, свідчить про недостатню роботу вихователів з організації освітньої діяльності на узагальнюючих етапах за темою дня та блоку.

На підставі вище наведеного та з метою вдосконалення освітньої роботи з дошкільниками, пропоную:

Вихователям груп:

• Взяти до відома результати моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина».

• Контролавати активне мовлення дітей, спонукати до спілкування українською мовою

• Продовжувати активізувати пізнавальні процеси засобами розвивальних ігор у дітей, які потребують підсиленої педагогічної уваги на предмет готовності до навчання у школі.

• При організації освітньо-виховної роботи з дітьми застосовувати проблемні ситуації, творчі завдання, пошуково-дослідницьку діяльність, інтерактивні форми взаємодії з дорослими і дітьми

• Впроваджувати в практичну діяльність нетрадиційні та інноваційня технології (едьтейнмент, сторітеллінг, коректурні таблиці,схеми-моделі. конструктори ЛЄГО)

• Більше використовувати в роботі з дітьми довготривалих спостережень та проектних технологій, екскурсій.

• Продовжувати поповнювати розвивальне середовище в групах, наповнювати осередки експериментальної діяльності та етнографічні куточки.

Вчителю-логопеду Анні Троєкуровій:

• Продовжувати роботу по формуванню мовлення у дітей-логопатів для успішної підготовки до навчання в школі, індивідуальну роботу з пізнавального та мовленнєвого розвитку з дітьми, які мають середній та низький рівень засвоєння програмних вимог.

• Практичному психологу Оксані Сапегіній:

• Продовжувати розвивально-корекційну роботу з дітьми закладу.

• Вихователю-методисту Світлані Данченко надавати методичну допомогу щодо організації освітньо-виховного процесу та організації життєдіяльності дітей у закладі педагогам через консультації, забезпечення науково-методичною та періодичною літературою, відповідними рекомендаціями з різних розділів програми «Дитина».

Вихователь-методист Світлана Данченко

Інформація

про результати моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина» в 2019-2020 навчальному році

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина» змісту дошкільної освіти в групах дошкільного віку проводився вихователем-методистом С.Данченко за вибірково складеними критеріями і завданнями, вихователями груп: «Сонечко» (4-й рік життя), «Рукавичка» (4-й рік життя), «Капітошки» (4-й рік життя), «Промінчики» (5-й рік життя), «Розумасики» (5-й рік життя), «Ромашка» (6-й рік життя), «Бджілки» (6-й рік життя), «Непосидьки» (6-й рік життя).

В ході психолого-педагогічного обстеження на кінець 2019-2020 навчального року було охоплено 130 дітей, що склало 60 відсотків. В ході діагностики використовувались здебільшого індівідуальні форми роботи з дошкільниками, частково застосовувались фронтальні форми роботи. Методом спостереження за різноманітною діяльністю дітей, індивідуальних бесід з ними, аналізу продуктів і результатів діяльності, діагностичних індивідуальних завдань, визначався рівень засвоєння дітьми програмних вимог. Зведені результати свідчать про наступне:

№ з/п Вікова група Всього дітей Всього обстежено Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей на рівні формуванн я з числа обстежених
1. «Сонечко» (4-й рік життя) 13 12 0 35% 65% 0
2. «Рукавичка» (4-й рік життя) 12 11 38% 52% 10% 0
3. «Капітошки»(4-й рік життя) 11 10 54% 46% 0 0
4. «Промінчики» (5-й рік життя) 13 13 29% 50% 15% 6%
5. «Розумасики» (5-й рік життя) 15 14 22% 52% 23% 3%
6. «Бджілки» (6-й рік життя) 16 14 31% 31% 38% 0
7. «Ромашки» (6-й рік життя) 15 14 33% 55% 12% 0
8. «Непосидьки» (6-й рік життя) 13 13 21% 49% 30% 0
Всього: 108 101 28,5% 39,7% 24,1% 1,1%

Результати моніторингу засвідчили, що найкращі показники мають вихованці груп: «Рукавичка» (вихователі М.Царенко, В.Васильковська), «Розумасики» (вихователі К.Пасічна, О.Осипенко), «Ромашка» (вихователь Л.Демирчан), «Бджілки» (вихователі І.Забловська, В.Васильковська). Інші групи - на достатньому рівні.

Освітня робота в групах закладу здійснювалась відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програми від двох до семи років "Дитина". Вихователі груп в повній мірі були забезпечені необхідною методичною літературою для успішної реалізації освітніх завдань.

Відмічається результативна корекційна робота вчителя-логопеда Анни Троєкурової та вихователя Віри Козловської в групі дітей з вадами мовлення «Непосидьки» по виправленню звуковимови та розвитку мовлення у дітей.

Під час обстеження виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей на достатньому рівні спостерігається сформована життєва компетентність до навчання в школі. Це виражається у серйозному ставленні до навчальної діяльності та вчителя. Діти-випускники мають потенційні можливості в розвитку пізнавальних інтересів, сформованості навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свою поведінку.

В молодших групах вихователі недостатньо приділяють увагу розвитку мовлення дітей, Доцільно посилити роботу по накопиченню словникового запасу дітей, використовувати різні наочні посібники, ігри, вправи не тільки в освітній діяльності, а протягом дня для покращення роботи з даного питання. Вихователям посилити роботу з батьками, надавати консультації та рекомендації.

В середніх групах доцільно посилити роботу щодо розвитку пізнавальної активності дітей через застосування експериментів, дослідів, створення спеціальних умов для самостійного пошуку відповідей на власні запитання, спонукання дітей до пізнання об’єктів за допомогою дотику, руху, слуху, нюху, смаку, зору.

В старших групах посилити роботу щодо формування активного діяльнісного ставлення до суспільного довкілля, формування суспільно доцільної поведінки, бажання брати участь у спільній діяльності з дітьми та дорослими, вміння знаходити спільну мову, виходити із суперечливих ситуацій, по формуванню основ патріотичних почуттів громадської свідомості.

Педагогам необхідно перебудовувати освітню діяльність, перетворюючи її на партнерську взаємодію дорослого і дитини.

Педагоги закладу забезпечують цілісність педагогічного процесу та сприяють у дотриманні правових, санітарно-гігієнічних, естетичних умов освітнього простору, які позитивно впливають на дітей і батьків.

проте діти продовжують в більшій мірі спілкуватися між собою російською мовою. А невпевненість окремих дітей при визначенні зайвих предметів під час узугульнення, свідчить про недостатню роботу вихователів з організації освітньої діяльності на узагальнюючих етапах за темою дня та блоку.

На підставі вище наведеного та з метою вдосконалення освітньої роботи з дошкільниками, пропоную:

Вихователям груп:

• Взяти до відома результати моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина».

• Перебудовувати освітній процес з опосередкованого навчання на партнерську взаємодію спільної діяльності дитини і дорослого.

• Контролювати активне мовлення дітей, спонукати до спілкування українською мовою

• Продовжувати активізувати пізнавальні процеси засобами розвивальних ігор у дітей, які потребують підсиленої педагогічної уваги на предмет готовності до навчання у школі.

• При організації освітньо-виховної роботи з дітьми застосовувати ігрові та проблемні ситуації, творчі завдання, пошуково-дослідницьку діяльність,проектну діяльність, інтерактивні форми взаємодії з дорослими і дітьми

• Впроваджувати в практичну діяльність нетрадиційні та інноваційня технології (едьтейнмент, сторітеллінг, коректурні та інтелектуальні таблиці, схеми-моделі, дослідницьку діяльність, конструктори ЛЄГО)

• Більше використовувати в роботі з дітьми довготривалих спостережень та проектних технологій, екскурсій.

• Забезпечувати плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри і поваги.

• Продовжувати поповнювати розвивальне середовище в групах, наповнювати осередки експериментальної діяльності та етнографічні куточки.

• Використовувати у роботі інформаційно-комунікативні та комунікативні технології.

Вчителю-логопеду А.Троєкуровій:

• Продовжувати роботу по формуванню мовлення у дітей з вадами мовлення для успішної підготовки до навчання в школі, проводити індивідуальну роботу з пізнавального та мовленнєвого розвитку з дітьми, які мають середній та низький рівень засвоєння програмних вимог.

• Практичному психологу О.Сапегіній:

• Продовжувати розвивально-корекційну роботу з дітьми закладу.

• Вихователю-методисту С.Данченко надавати методичну допомогу щодо організації освітньо-виховного процесу та організації життєдіяльності дітей у закладі педагогам через консультації, забезпечення науково-методичною та періодичною літературою, відповідними рекомендаціями з різних розділів програми «Дитина».

Інформація

про результати моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина» в 2020-2021 навчальному році

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина» (оновленої) змісту дошкільної освіти в групах дошкільного віку проводився вихователем-методистом С.Данченко за вибірково складеними критеріями і завданнями, вихователями груп: «Сонечко» (5-й рік життя), «Рукавичка» (5-й рік життя), «Капітошки» (5-й рік життя), «Промінчики» (6-й рік життя), «Розумасики» (6-й рік життя), «Ромашка» (4-й рік життя), «Дзвіночки» (4-й рік життя) «Непосидьки» (6-й рік життя).

В ході психолого-педагогічного обстеження на кінець 2020-2021 навчального року було охоплено 93 дитини, що склало відсотків. В ході діагностики використовувались індівідуальні форми роботи з дошкільниками, частково застосовувались фронтальні форми роботи. Методом спостереження за різноманітною діяльністю дітей, індивідуальних бесід з ними, аналізу продуктів і результатів діяльності, діагностичних індивідуальних завдань, визначався рівень засвоєння дітьми програмних вимог. Зведені результати свідчать про наступне:

№ з/п Вікова група Всього дітей Всього обстежено Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених Кількість дітей з достатнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених Кількість дітей на рівні формуванн я з числа обстежених
1. «Сонечко» (5-й рік життя) 13 12 22% 43% 33% 2%
2. «Рукавичка» 5-й рік життя) 18 13 14% 45% 34% 5%
3. «Капітошки»(5-й рік життя) 12 9 33% 38% 29% 0
4. «Промінчики» (6-й рік життя) 14 10 32% 52% 16% 0
5. «Розумасики» (6-й рік життя) 15 13 37% 46% 17% 0
6. «Дзвіночки» (4-й рік життя) 15 11 16% 31% 43% 10%
7. «Ромашки» (4-й рік життя) 14 13 14% 49% 37% 0
8. «Непосидьки» (6-й рік життя) 14 12 22% 43% 35% 0
Всього: 108 101 28,5% 39,7% 24,1% 1,1%

Результати моніторингу засвідчили, що найкращі показники мають вихованці груп: «Ромашка» (вихователі Л.Демирчан), «Розумасики» (вихователі К.Пасічна, О.Осипенко), «Капітошки» (вихователь О.Дмитрієва), «Промінчики» (вихователі Н.Матвієнко, Н.Пилипенко), «Непосидьки» (вихователь О.Морозова). Інші групи - на достатньому рівні.

Освітня робота в групах закладу здійснювалась відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти( (нова редакція) та програми від двох до семи років "Дитина"(оновленої). Вихователі груп в повній мірі були забезпечені необхідною методичною та навчальною літературою для успішної реалізації освітніх завдань.

Відмічається результативна корекційна робота вчителя-логопеда Катерини Шевель та вихователя Ольги Морозової в групі дітей з вадами мовлення «Непосидьки» по виправленню звуковимови та розвитку мовлення у дітей.

Під час обстеження виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей на достатньому рівні спостерігається сформована життєва компетентність до навчання в школі. Це виражається у серйозному ставленні до навчальної діяльності та вчителя. Діти-випускники мають потенційні можливості в розвитку пізнавальних інтересів, сформованості навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свою поведінку.

В молодших групах вихователі недостатньо приділяють увагу розвитку мовлення дітей, Доцільно посилити роботу по накопиченню словникового запасу дітей, використовувати різні наочні посібники, ігри, вправи не тільки в освітній діяльності, а протягом дня для покращення роботи з даного питання. Вихователям посилити роботу з батьками, надавати консультації та рекомендації.

В середніх групах доцільно посилити роботу щодо розвитку пізнавальної активності дітей через застосування експериментів, дослідів, створення спеціальних умов для самостійного пошуку відповідей на власні запитання, спонукання дітей до пізнання об’єктів за допомогою дотику, руху, слуху, нюху, смаку, зору.

В старших групах посилити роботу щодо формування активного діяльнісного ставлення до суспільного довкілля, формування суспільно доцільної поведінки, бажання брати участь у спільній діяльності з дітьми та дорослими, вміння знаходити спільну мову, виходити із суперечливих ситуацій, по формуванню основ патріотичних почуттів громадської свідомості.

Педагогам необхідно перебудовувати освітню діяльність, перетворюючи її на партнерську взаємодію дорослого і дитини.

Педагоги закладу забезпечують цілісність педагогічного процесу та сприяють у дотриманні правових, санітарно-гігієнічних, естетичних умов освітнього простору, які позитивно впливають на дітей і батьків.

проте діти продовжують в більшій мірі спілкуватися між собою російською мовою. А невпевненість окремих дітей при визначенні зайвих предметів під час узугульнення, свідчить про недостатню роботу вихователів з організації освітньої діяльності на узагальнюючих етапах за темою дня та блоку.

На підставі вище наведеного та з метою вдосконалення освітньої роботи з дошкільниками, пропоную:

Вихователям груп:

• Взяти до відома результати моніторингу рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітньою програмою від 2 до 7 років «Дитина».

• Перебудовувати освітній процес з опосередкованого навчання на партнерську взаємодію спільної діяльності дитини і дорослого.

• Контролювати активне мовлення дітей, спонукати до спілкування українською мовою

• Продовжувати активізувати пізнавальні процеси засобами розвивальних ігор у дітей, які потребують підсиленої педагогічної уваги на предмет готовності до навчання у школі.

• При організації освітньої роботи з дітьми застосовувати ігрові та проблемні ситуації, творчі завдання, пошуково-дослідницьку діяльність, проектну діяльність, інтерактивні форми взаємодії з дорослими і дітьми

• Впроваджувати в практичну діяльність нетрадиційні та інноваційня технології (едьютейнмент, сторітеллінг, мнемотаблиці, коректурні та інтелектуальні таблиці, схеми-моделі, дослідницьку та експериментальну діяльність, конструктори ЛЄГО, ІКТ)

• Більше використовувати в роботі з дітьми довготривалих спостережень та проектних технологій, екскурсій.

• Забезпечувати плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри і поваги з використанням онлайн спілкування.

• Продовжувати поповнювати освітнє середовище в групах, наповнювати осередки експериментальної діяльності та етнографічні куточки.

• Використовувати у роботі інформаційно-комунікативні та інноваційні технології.

Вчителю-логопеду К.Шевель:

• Продовжувати роботу по формуванню мовлення у дітей з вадами мовлення для успішної підготовки до навчання в школі, проводити індивідуальну роботу з пізнавального та мовленнєвого розвитку з дітьми, які мають середній та низький рівень засвоєння програмних вимог.

• Практичному психологу О.Сапегіній:

• Продовжувати розвивально-корекційну роботу з дітьми закладу.

• Вихователю-методисту С.Данченконадавати методичну допомогу щодо організації освітнього процесу та організації життєдіяльності дітей у закладі педагогам через консультації, забезпечення науково-методичною та періодичною літературою, відповідними рекомендаціями з різних розділів програми «Дитина» (оновленої).

Вихователь-методист ЗДО №10 С. Данченко

Моніторинг 2022/2023н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 840

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.