Всі вікові групи закладу працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина".

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

В закладі використовуються парціальні програми:

- "Про себе треба знати, про себе треба дбати" Лохвицької Л.,

- "Англійська мова для дітей дошкільного віку" Кулікова І., Шкваріна Т. за ред. Низковської О.

- "Безмежний світ гри з LEGO" Рома О., Борук О.

- "Українське дошкілля" автор О.Білан

Дошкільнятам освіта для сталого розвитку. Н.Гавриш

Затверджено педагогічною радою ЗДО №10 від 31.08.2022 р.

Освітня програма

Шосткинського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №10 «Незабудка»

на 2020/2021 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад №10 забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (22.05.2020 №1/9-269), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період»(від 02.09.2016 №1/9-456), «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (від 09.12.2019 №1/9-750), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання удошкільних навчальних закладах» (від25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2020/2021 навчальному році» (від 22.07.2020 №1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах лошкільної освіти» (від 13.11.2018 №1/9-691), «Щодо організації інклюзивного навчання узакладах освіти у2019/2020н.р»(від 26.06.2019 №1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Незабудка» здійснює освітньо-виховний процес у 2021/2022 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- мовно-народознавчим.

Основні завдання ЗДО №10

1. Взаємодіяти з Новою українською школою для забезпечення наступності в роботі школи та закладу дошкільної освіти.

2. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес інноваційно-комунікативних технологій, спрямованих на формування різних видів компетенцій дошкільників як кінцевого результату засвоєння освітніх ліній та професійне зростання творчої активності педагогів.

3. Формувати у дітей поняття про сталий розвиток та сталу поведінку.

4. Продовжувати роботу по формуванню здоров’язбережувальної компетентності дошкільників, впроваджуючи різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного характеру.

5. Продовжити роботу педагогів по перезавантаженню змісту освітньої діяльності з дітьми раннього віку.

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №10 функціонує 10 груп:

1 група раннього віку «Зернятка» (від 2 до 3 років) (вихователь О.Науменко),

1 старша група для дітей з вадами мовлення «Непосидьки» (вихователі О.Морозова, В.Козловська , вчитель-логопед А.Троєкурова),

1 старша інклюзивна група «Промінчики» ( вихователі Н.Матвієнко, Н.Пилипенко, практичний психолог О.Сапегіна),

1 середня інклюзивна група «Капітошки» ( вихователь О.Дмитрієва, практичний психолог О.Сапегіна),

1 середня група з вивченням англійської мови «Рукавичка» ( вихователі М.Царенко, В.Васильковська).

Всі інші групи – загального розвитку:

Молодша група «Дзвіночки» (вихователь О.Заярна),

Молодша група «Бджілки» (вихователь І.Забловська, Т.Картель),

Молодша група «Ромашка» ( вихователь Л.Демирчан, Т.Картель),

Середня група «Сонечко» ( вихователі Т.Бухановська, О.Осипенко),

Старша група «Розумасики» (вихователі К.Пасічна, О.Осипенко).

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» (освітньої програми для дітей від 2 до 7 років).

Мета освітньої програми- реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми- сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми -визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Орієнтовний розподіл занять на тиждень складається за розділами Освітньої програми «Дитина» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за розділами Освітньої програми «Дитина»: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури». Освітній процес побудований на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей в потреб дітей кожного вікового періоду.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Освітня робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивних груп становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

* Технологія інтегрованого навчання;

* Інноваційні технології для логіко-математичного розвитку

* Спадщина В. Сухомлинського;

* Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва;

* Елементи казкотерапії;

№ з/п ПІБ вихователя, помічника вихователя Назва програми Реквізити програми Примітка
1. група «Зернятка» Оксана Науменко, Світлана Неруш комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – програма «Зернятко»
2. група «Ромашка» Лариса Демирчан, Тетяна Картель Наталія Зубенко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч,, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна - «Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)
парціальна програма «Маленькі дослідники» Сергєєва І.М. Затверджено науково-методичною радою міського науково-методичного центру департаменту освіти Маріупольської міської ради. Протокол №4 від 25.01.2018 р. Парціальна програма «Маленькі дослідники» для дітей дошкільного віку/, вихователь-методист ДНЗ №55 – м. Маріуполь. 2018 - 95с.
3. група «Дзвіночки» Оксана Заярна Христина Литвиненко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
4. група «Бджілки» Ірина Забловська Неля Сюрина комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
5. група «Капітошки» Ольга Дмитрієва Валентина Сергієнко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна - розвивальна технологія «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років. парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», І. Стеценко «Логіки світу» / Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 200 с. Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с.
6. група «Рукавичка» Маргарита Царенко, Валентина Васильковська, Тетяна Мартинова комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – «Англійська для дошкільнят» Т. Шкваріна. Англійська для дошкільнят / Т. Шкваріна. – К.: Шкільний світ. – 2007. – 128 с.
7. група «Сонечко» Тетяна Бухановська, Оксана Осипенко. Ніна Холявко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – «Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85) Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
8. група «Розумасики» Катерина Пасічна. Оксана Осипенко, Дар’я Неруш комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна - Природничо-наукова освіта дошкільників Крутій К.Л. Природничо-наукова освіта дошкільників / К.Л. Крутій, І.Б. Стеценко, Т.І. Грицишина. – 2-ге вид., стер. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 200 с.
9. група «Промінчики» Ніна Матвієнко, Наталія Пилипенко, Світлана Кожедуб комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», «Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с. Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)
10. група «Непосидьки» Ольга Морозова, Віра Козловська, Марія Колода комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. Осв. І науки України, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна – Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації Програма гуртка «Маленькі логіки» для дітей середнього та старшого дошкільного віку Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Безмежний світ гри з LEGO / LEGO Foundation Програма гуртка «Маленькі логіки» / укладач В.В. Козловська – Шостка, 2018 р. – 22 с.
Затверджую: :
Директор ЗДО №10
А. Пирогова
Погоджено педагогічною радою від 02.09.2021 №1

Освітня програма

Шосткинського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №10 «Незабудка»

на 2021/2022 навчальний рік

м. Шостка, 2021 р.

Дошкільний навчальний заклад №10 забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (12.01.2021), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (22.05.2020 №1/9-269), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період»(від 02.09.2016 №1/9-456), «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (від 09.12.2019 №1/9-750), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання удошкільних навчальних закладах» (від25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» (від 10.08.2021 № 1/9-406), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2021/2022 навчальному році» (від 09.08.2021. №1/9-404), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах лошкільної освіти» (від 13.11.2018 №1/9-691), «Щодо організації інклюзивного навчання узакладах освіти у2019/2020н.р»(від 26.06.2019 №1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 29.07.2020 №1/9-406), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Незабудка» здійснює освітньо-виховний процес у 2021/2022 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- мовно-народознавчим.

Основні завдання ЗДО №10

1. Продовжувати роботу по взаємодії з Новою українською школою для забезпечення наступності в роботі школи та закладу дошкільної освіти.

2. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес інноваційно-комунікативних технологій, спрямованих на формування різних видів компетенцій дошкільників як кінцевого результату засвоєння освітніх ліній та професійне зростання творчої активності педагогів.

3. Продовжувати формувати у дітей поняття про сталий розвиток та сталу поведінку.

4. Формувати у дошкільників мистецько-творчу компетентність.

5. Продовжити роботу педагогів по перезавантаженню змісту освітньої діяльності з дітьми раннього віку.

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №10 функціонує 9 груп:

1 група раннього віку «Зернятка» (від 2 до 3 років) (вихователь О.Науменко),

1 старша група для дітей з вадами мовлення «Непосидьки» (вихователі О.Морозова, , вчитель-логопед К.Шевель),

1 середня інклюзивна група «Дзвіночки» ( вихователі О.Заярна, Т.Картель, практичний психолог О.Сапегіна),

1 старша інклюзивна група «Капітошки» ( вихователь О.Дмитрієва, К.Пасічна, практичний психолог О.Сапегіна),

1 старша група з вивченням англійської мови «Рукавичка» ( вихователі М.Царенко, В.Васильковська).

Всі інші групи – загального розвитку:

Молодша група «Промінчикики» (вихователь Н.Матвієнко, Н.Пилипенко),

Молодша група «Бджілки» (вихователь І.Забловська),

Середня група «Ромашка» ( вихователь Л.Демирчан, Н.Пилипенко),

Старша група «Сонечко» ( вихователі Т.Бухановська, О.Осипенко)

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» (освітньої програми для дітей від 2 до 7 років).

Мета освітньої програми- реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми- сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми -визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Орієнтовний розподіл занять на тиждень складається за розділами Освітньої програми «Дитина» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за розділами Освітньої програми «Дитина»: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури». Освітній процес побудований на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей в потреб дітей кожного вікового періоду.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Освітня робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивних груп становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.g1/17YmaJ ).

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

* Технологія інтегрованого навчання;

* Інноваційні технології для логіко-математичного розвитку

* Спадщина В. Сухомлинського;

* Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва;

* Елементи казкотерапії;

№ з/п ПІБ вихователя, помічника вихователя Назва програми Реквізити програми Примітка
1. група «Зернятка» Оксана Науменко, Валентина Васильковська Світлана Неруш комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. К., ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – програма «Зернятко»
2. група «Ромашка» Лариса Демирчан, Наталія Пилипенко Наталія Зубенко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч,, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна програма- «Українське дошкілля» автор О.Білан
парціальна програма «Маленькі дослідники» Сергєєва І.М. Затверджено науково-методичною радою міського науково-методичного центру департаменту освіти Маріупольської міської ради. Протокол №4 від 25.01.2018 р. Парціальна програма «Маленькі дослідники» для дітей дошкільного віку/, вихователь-методист ДНЗ №55 – м. Маріуполь. 2018 - 95с.
3. група «Дзвіночки» Оксана Заярна Тетяна Картель Христина Литвиненко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020
парціальна – «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
4. група «Бджілки» Ірина Забловська Оксана Осипенко Неля Сюрина комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
5. група «Капітошки» Ольга Дмитрієва Катерина Пасічна Валентина Сергієнко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна - розвивальна технологія «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років. парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», І. Стеценко «Логіки світу» / Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 200 с. Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с.
6. група «Рукавичка» Маргарита Царенко, Валентина Васильковська, Тетяна Мартинова комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – «Англійська для дошкільнят» Т. Шкваріна. Англійська для дошкільнят / Т. Шкваріна. – К.: Шкільний світ. – 2007. – 128 с.
7. група «Сонечко» Тетяна Бухановська, Оксана Осипенко. Дар’я Неруш комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – «Українське дошкілля» програма «Про себе треба знати, про себе треба дбати» автор О.Білан Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
парціальна - Природничо-наукова освіта дошкільників Крутій К.Л. Природничо-наукова освіта дошкільників / К.Л. Крутій, І.Б. Стеценко, Т.І. Грицишина. – 2-ге вид., стер. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 200 с.
8. група «Промінчики» Ніна Матвієнко, Наталія Пилипенко, Світлана Кожедуб комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», «Українське дошкілля» програма Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с. автор О.Білан
9. група «Непосидьки» Ольга Морозова, Марія Колода комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.),, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Безмежний світ гри з LEGO / LEGO Foundation автори: Н.Гавриш, О.Саприкіна

Управління освіти Шосткинської міської ради Сумської області

Затверджую: Погоджено:

вихователь-методист ЗДО №10 протокол засідання

С. Данченко педагогічної ради

(підпис) від 31.08.2022, №1

Освітня програма

Шосткинського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №10 «Незабудка»

на 2022/2023 навчальний рік

м. Шостка, 2022 р.

Дошкільний навчальний заклад №10 забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (12.01.2021), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).

Діяльність закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану регулюються низкою нормативних документів:

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про введення воєнного стану в Україні»

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,

листом ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

та листами МОН:

  • від 06.03.2022 № 1/3370-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання»;
  • від 15.03.2022 № 1/3454-22 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»;
  • від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»;
  • від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
  • від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»;
  • від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»;
  • від 22.06.2022 №1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»;
  • від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»;
  • від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році».
  • від 06.09.2022 №1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році»

та власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 «Незабудка» здійснює освітній процес у 2022/2023 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- мовно-народознавчим.

Основні завдання ЗДО №10

1. Актуалізувати роботу з морально-етичного виховання в контексті формування соціально-громадянського потенціалу особистості дитини.

2. Продовжувати формувати у дітей навички сталого розвитку та сталої поведінки\.

3. Продовжити роботу по формуванню у дошкільників мистецько-творчої компетентності.

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №10 функціонує 8 груп:

1 група раннього віку «Зернятка» (від 2 до 3 років) (вихователь О.Науменко, В.Васильковська),

2 старша група логопедична «Непосидьки» (вихователі О.Морозова, К.Пасічна , вчитель-логопед К.Шевель),

3 старша інклюзивна група «Дзвіночки» ( вихователі О.Заярна, Т.Картель),

4 середня інклюзивна група «Бджілки» ( вихователь О.Осипенко І.Забловська),

5 молодша група з вивченням англійської мови «Рукавичка»

( вихователі М.Царенко, В.Васильковська).

Всі інші групи – загального розвитку:

Молодша група «Промінчики» (вихователь Н.Матвієнко, Н.Пилипенко),

Молодша група «Капітошки» (вихователі О.Дмитрієва, Т.Бухановська),

Старша група «Ромашка» ( вихователь Л.Демирчан, Н.Пилипенко),

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» (освітньої програми для дітей від 2 до 7 років).

Мета освітньої програми- реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми- сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми -визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Орієнтовний розподіл занять на тиждень складається за розділами Освітньої програми «Дитина» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за розділами Освітньої програми «Дитина»: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури».

Освітній процес побудований на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей в потреб дітей кожного вікового періоду.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Освітня робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами Освітньої програми «Дитина», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В.

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивних груп становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6Qn3PRPqSpDreBZkBFwaPO_ZVWwhAkO-FGGutGpmC8/edit#gid=1947501369

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

* Технологія інтегрованого навчання;

* Інноваційні технології для логіко-математичного розвитку

* Спадщина В. Сухомлинського;

* Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва;

* Елементи казкотерапії;

* Елементи злоров’язбережувальних технологій.

№ з/п ПІБ вихователя, помічника вихователя Назва програми Реквізити програми Примітка
1. група «Зернятка» Оксана Науменко Валентина Васильковська Світлана Неруш комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Мін. К., ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна – програма «Соняшник»
2. група «Ромашка» Лариса Демирчан, Наталія Пилипенко Наталія Зубенко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч,, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ, ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
парціальна програма- «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» автори: Н.Гавриш, О.Саприкіна
парціальна – програма “Радість творчості” Програма з художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Р. Борщ, Д. Самойлик. Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 72 с.
3. група «Дзвіночки» Оксана Заярна Тетяна Картель Христина Литвиненко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 6 років «Віконечко» (адаптована до дитини), Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020 Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с.
парціальна програма “Скарбниця моралі” Програма з морального виховання дітей дошкільного віку Автор Л. Лохвицкая Видавництво Мандрівець
парціальна програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» парціальна програма ознайомлення дошкільників з довкіллям в пошуково-дослідницькій діяльності "Маленькі дослідники" автори: Н.Гавриш, О.Саприкіна Сергєєва І.М. Затверджено науково-методичною радою міського науково-методичного центру департаменту освіти Маріупольської міської ради. Протокол №4 від 25.01.2018 р. Парціальна програма «Маленькі дослідники» для дітей дошкільного віку/, вихователь-методист ДНЗ №55 – м. Маріуполь. 2018 - 95с.
4. група «Бджілки» Ірина Забловська Оксана Осипенко Неля Сюрина комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» парціальна – Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (адаптована до дитини), Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020. Н.І.Депутат, М.В.Дмітрієва, І.В.Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак. «Віконечко». Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / за ред. проф.Т.В.Сак. – 2012. – 238 с.
парціальна – «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с.
5. група «Капітошки» Ольга Дмитрієва Тетяна Бухановська Валентина Сергієнко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2016.
парціальна - розвивальна технологія «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років. І. Стеценко «Логіки світу» / Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 200 с.
парціальна – програма “Радість творчості” Програма з художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Р. Борщ, Д. Самойлик. Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 72 с.
6. комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
7. група «Рукавичка» Маргарита Царенко, Валентина Васильковська, Тетяна Мартинова парціальна – «Англійська для дошкільнят» Т. Шкваріна. Англійська для дошкільнят / Т. Шкваріна. – К.: Шкільний світ. – 2007. – 128 с.
комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), , Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
8. група «Промінчики» Ніна Матвієнко, Наталія Пилипенко, Світлана Кожедуб парціальна – програма «Зерно любові» автори: О.Шиян, О.Франкевич, Н.Патуляк, Г.Іванців, Л.Зеленко, Л.Цюпа, А.Казіброда. Програма духовно-морального виховання дітей Львівське ВПУ ІКТ, 2018. — 61 с.
парціальна – програма “Радість творчості” Програма з художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Р. Борщ, Д. Самойлик. Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 72 с.
9. комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.),, Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
10. група «Непосидьки» Ольга Морозова, Катерина Пасічна Катерина Шевель, Марія Колода парціальна програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» автори: Н.Гавриш, О.Саприкіна
комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020.
11. керівник музичний Тетяна Василенко, керівник музичний Юлія Ярмоленко комплексна - Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» парціальна програма «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя» «Веселі краплинки». Авторська навчально-виховна програма музично-інструментального гуртка для дітей старшого дошкільного віку(протокол № 1 від 30.08.2020р.) Освітня програма для дітей від двох до семи років/авт. кол. Г.В.Бєлєнька,, О.Л.Богініч, , Н.І.Богданець, Білоскаленко ( та інш.), Київ,ун-т ім.Б.Грінченка – К.Київ , ун=т ім.Б.Грінченка, 2020 автори: І.Малашевська, І. Трофімченко, Н. Сімон, А. Гончарук, В. Шаронова Мандрівець

Освітня програма закладу на 2023/2024 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 1606

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.